عباس جعفری

کارشناس مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف


MBA کسب و کار

X
بهین تجارت آریانا شرق © 1398