مشاوره

حوزه مشاوره این مرکز در زمینه خدمات و صنعت می باشد و از مشاوران مجرب و اندیشمند در این زمینه ها استفاده می شود.

نحوه دریافت مشاوره ها در این مرکز به صورت ساعتی است و طبق تعرفه وزارت کار عمل می شود.

زمینه های مشاوره در این مرکز عبارتند از:

۱-هدایت صاحبان سرمایه برای سرمایه گذاری در یک ایده جدید یا یک طرح تجاری و فعالیت اقتصادی

۲- مشاوره در زمینه قوانین و مقررات مرتبط با کسب و کار

۳- مشاوره تامین مالی

۴- مشاوره در زمینه اکتساب / انتقال فناوری.

۵- مشاوره مدیریت(تامین نیروی انسانی مناسب ارائه خدمات مشاوره ی آموزشی و برنامه ریزی )

۶– مشاوره و هدایت به منظور دریافت استانداردهای ملی و بین المللی و مالکیت معنوی

۷-مشاوره بازاریابی

X
بهین تجارت آریانا شرق © 1398